Privacyvoorwaarden

PRIVACY STATEMENT
Via onze website (https://www.defakkel.org) onze fakkel app-groep, digitale nieuwsbrief en onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/DeFakkelFamiliekerk/ ) wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. De Fakkel hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.


Doel van verwerking
Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, innen van giften d.m.v. financiële machtigingen, etc.

Privacy
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website en onze facebookpagina gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam@defakkel.org
Foto’s van kerkelijke activiteiten worden op dit moment gedeeld via Facebook, de fakkel app groep, digitale nieuwsbrief en de website. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon. Alle gemeenteleden en nieuwe gemeenteleden zijn c.q. worden geïnformeerd over het gebruik van hun persoonsgegevens. Er worden alleen die gegevens verzameld die nodig zijn om de onderlinge band en verbinding te bevorderen van de gemeenschap. 
Aan elk gemeentelid wordt toestemming gevraagd voor het delen hiervan binnen de gemeenschap en de hierboven beschreven communicatiekanalen wanneer het bijvoorbeeld foto’s betreft (facebook, website, Fakkel-app groep). 

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat (zo mogelijk met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@defakkel.org De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Gebruik persoonsgegevens
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contact persoon AVG via info@defakkel.org  
 
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens voor gemeenteactiviteiten
Wanneer u zich via de website, Fakkel groeps-app en of analoog voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Deze gegevens worden uitsluitend voor deze activiteit gebruikt.

Gebruik van uw persoonsgegevens voor het innen van giften
De Fakkel is een kerkgenootschap die financieel volledig door giften wordt ondersteund. De giften kunnen door middel van een machtiging worden geïnd. Hiervoor verwerken wij noodzakelijkerwijs uw persoonsgegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor daartoe geëigende leden van de gemeente voor het uitoefenen van hun functie.  

Opname samenkomsten
Audio
De tijdens de samenkomsten gehouden preken worden gepubliceerd op een beveiligd gedeelte van de website. Deze is alleen toegankelijk voor gemeenteleden.

Video
Wanneer van samenkomsten video-opnamen worden gemaakt en gepubliceerd, worden de gemeenteleden/bezoekers hiervan tevoren, uiterlijk bij het betreden van de samenkomstzaal, op de hoogte gebracht door middel van goed zichtbare posters en/of mededeling bij aanvang van de samenkomst zelf. Bij speciale diensten zoals bijvoorbeeld bruiloften, doopdiensten en opdraag- en of inzegendiensten worden vaak foto’s gemaakt en kan er ook gefilmd worden. We instrueren altijd de betrokken familie van tevoren met betrekking tot ons privacy statement en adviseren zorgvuldig om te gaan met het maken van foto’s en video opnames.

Wijziging van de Privacy verklaring
De tekst van deze Privacy verklaring kan op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.